Chúng tôi tạm ngừng nhận đặt bánh từ ngày 1/2/2019 đến ngày 8/2/2019.